بلاگ

سکون‌

نام اثر: سکون‌ •عکاسی مفهومی یک فرم پیشرفته تر از ابراز احساسات هنرمندانه است که عکاسی را در زمره هنرهایی ...