بلاگ

همه‌ی ما یکی هستیم

با تامل در چشمان هر کس در میابی که همه‌ی ما فجایع، پیروزی‌ها و ملامت‌هایی یکسانی را تحربه کرده‌ایم . ...

امیر خان

اشخاص را چون اشیایی که می‌بینیم، به کار می‌گیریم یا به کنار می‌نهیم. چرا که فراموش کرده‌ایم با قلب‌مان بنگریم. ...

سیاه‌چاله‌هایِ من ‌

عکاسی یعنی تمامِ نادیده‌های نزدیک و دیده‌های دور‌ @amirshamsofficial ‌

سکون‌

نام اثر: سکون‌ •عکاسی مفهومی یک فرم پیشرفته تر از ابراز احساسات هنرمندانه است که عکاسی را در زمره هنرهایی ...