بلاگ

سیاه‌چاله‌هایِ من ‌

عکاسی یعنی تمامِ نادیده‌های نزدیک و دیده‌های دور‌ @amirshamsofficial ‌