بخشی از فعالیت من

عکاسی

۱۳۸۶ - تا کنون |

طراحی وب سایت

۱۳۸۶ - تا کنون |

مهارت ها

عکاسی

۱۰۰%

طراحی وب سایت

۱۰۰%

تاریکخانه دیجیتال (فتوشاپ)

۱۰۰%